TESEV Bugüne Nasıl Geldi?

1961 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın öncülüğünde kurulan Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti o dönemde Türkiye’de hem farklı konularda tartışma ortamlarının yaratılmasına öncülük etmiş hem de düzenlediği konferans, panel ve toplantılarla, yayınladığı kitaplarla ülkemizin karar organlarına yardımcı olmaya çalışmıştır. 1990’lara gelindiğinde dönemin dengeleri bunun ötesinde bazı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiş, bulguya dayalı siyasa önerisi üretmeyi amaçlayan benzeri girişimler kimi üniversite ve sivil toplum örgütlerinde de başlatılmıştır. Böyle bir değişme ve yenilenme ihtiyacı, Konferans Heyeti’nin zengin deneyim ve birikimi üzerine yeni bir yapının kurulmasını zorunlu kılmış, 1994 yılında Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti’nin Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) ismiyle bir “stratejik araştırmalar kurumuna” dönüştürülmesine karar verilmiştir.

TESEV kurulduğu 1994’ten 2004 yılına kadar yoksulluk, ekonomi, sektör politikaları ile ilgili önemli raporlara imza atmıştır. 2004 yılının başında faaliyet alanlarını görece değiştirerek üç başlık altında belirleme kararı aldı: Demokratikleşme, İyi Yönetişim ve Saydamlık, Dış Politika. Her üç başlık için kanaat önderleri ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulları ve programlardan sorumlu kadrolar oluşturulmuştur.

TESEV, 2014 yılı sonuna kadar fon kaynaklarını çeşitlendirip genişletmiştir. 2012 yılında Dünya Düşünce Kuruluşları Endeksi araştırmasında TESEV dünyanın en iyi 100 düşünce kuruluşu arasında 77., dış ilişkiler ve toplum ilişkileri kategorisinde dünyanın en iyi 12., Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin en iyi 4. kurumu olarak seçilmiştir.


Yeni TESEV’in Araştırma Alanları ve Hedefleri Nelerdir?

2015’in Şubat ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da TESEV’in yeni Yönetim Kurulu göreve getirilmiştir. Aynı dönemde TESEV’in üç programlı yapısını oluşturan araştırmacı kadrosunda da değişiklikler olmuştur. Kurum içinde gerçekleşen bu değişikliklerin; toplumsal ve siyasal konjonktürün yeniden şekillendiği, teknolojik dönüşümlerin bilgi üretim ve paylaşım mekanizmalarını doğrudan etkilediği bir dönemle birlikte düşünüldüğünde TESEV için bir fırsat penceresi yaratacağı düşünülmektedir. Yeni Yönetim Kurulu şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda TESEV’in yeni bir döneme girdiğinin sinyallerini vermektedir.

Peki, yeni dönemde bilimsel araştırmalar ışığında çözüm bekleyen sorun alanlarına politika önerileri geliştirme amacına sabit kalmak kaydıyla ne gibi değişiklikler olacaktır? Bunları üç başlık altında toplayabiliriz: TESEV’in yeni araştırma alanları, TESEV’de araştırmanın örgütlenişi ve araştırma sonuçlarının paylaşımı.

TESEV’in yeni araştırma alanları;

  • Demokratikleşme
  • İyi Yönetişim
  • Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık
  • Sürdürülebilir Kentler
  • Dış İlişkiler olarak belirlenmiştir.

TESEV Yönetim Kurulu ve araştırmacı kadrosu bu alanlar altında kapsamlı araştırma programları hazırlamaktadır. Araştırma programları, ilgili konunun kısa, orta ve uzun vadeli araştırma hedeflerine göre konuyu farklı boyutlarıyla ele alacak bir araştırma takvimi hazırlayacaktır. Bu çerçevede TESEV ilgili konularda kendi dışında yapılan araştırmaları izleyen ve değerlendiren bir gözlemevi gibi çalışacaktır.